Služba za zdravstvenu ekologiju

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZZJZ-ZZ | Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

ODJEL ZA HIGIJENU PREHRANE

Telefon: (01) 6272 464 - E-mail: ekologija.hrana@zzjz-zz.hr- Kontakt

 

 

 

 • Ispitivanjima u Odjelu se utvrđuje sukladnost sa: Uredbom komisije (EZ) br. 852/2004 europskog parlamenta i vijeća o higijeni hrane, Uredbom komisije (EZ) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu, Zakonom o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13), Vodičem za mikrobiološke kriterije za hranu, Pravilnikom o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom (NN 137/09).


 • * U Odjelu se ispituju uzorci na:
  - mikrobiološku ispravnost hrane
  - mikrobiološku čistoću površina, pribora i ruku koji dolaze u kontakt sa hranom

  * Sklapaju se ugovori ili se poslovi obavljaju temeljem narudžbenice sa sljedećim poslovnim subjektima:
  -  restoranima, pekarnicama, slastičarnicama, pečenjarnicama, kafićima, trgovinama, OPG-ima
  - školama, vrtićima, domovima za starije i nemoćne, bolnicama te svim ostalim sličnim objektima u kojima se priprema, prodaje ili proizvodi hrana.

 •  

 • * Za sklapanje ugovora ili narudžbu ispitivanja molimo kontaktirajte nas na gore navedene kontakt podatke.

 •