O NAMA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZAKONSKI PROPISI

DATUM OBJAVE: 29/ 01/ 2018.- kategorija: O NAMA

 

 

 

 

 

Vanjska i zakonska regulativa

1. Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08)
2. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 150/08, NN 155/09, NN 71/10,NN 139/10,NN 22/11, NN 84/11, NN 154/11, NN 12/12, NN 70/12, NN 144/12, NN 82/13, NN 159/13, NN 154/14, NN 70/16, NN 131/17)
3. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, NN 113/08,NN 43/09, NN 130/17)
4. Zakon o suzbijanju zloporabe opojnih droga (NN 107/01, NN 87/02, NN 163/03, NN 141/04, NN 40/07, NN 149/09, NN 84/2011)
5. Zakon o hrani (NN 46/07,NN 155/08,NN 55/11, NN 81/13, NN 14/14)
6. Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, NN 90/05,NN 57/06, NN 146/08, NN 80/10, NN 22/12, NN 148/13, NN 143/14, NN 50/16, NN 115/16)
7. Zakon o radu (NN 149/09, NN 61/11, NN 82/12, NN 73/13, NN 93/14, NN 127/17)
8. Međunarodni računovodstveni standardi
9. Zakon o računovodstvu (NN 109/07, NN 54/13,NN75/15, NN134/15, NN 120/16)
10. Opći porezni zakon (NN 147/08, NN 18/11, NN 78/12, NN 136/12, NN 73/13, NN 26/15, NN 115/16)
11. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 47/95, NN 94/09, NN 22/12, NN 136/12, NN 73/13, NN 99/13, NN 148/13, NN 153/13, NN 143/14, NN 115/16)
12. Zakon o javnoj nabavi (NN 110/07, NN 125/08, NN 83/09, NN 97/09, NN 90/11, NN 83/13, NN 143/13, NN 13/14, NN 120/16)
13. Zakon o zdravstvenom osiguranju (NN 150/08, NN 94/09, NN 153/09, NN 71/10, NN 139/10,NN 49/11, NN 22/12, NN 57/12, NN 90/12, NN 123/12, NN 144/12, NN 80/13, NN 137/13)
14. Zakon o doprinosima za obvezna osiguranja (NN 147/02,NN 175/03, NN 177/04)
15. Zakon o zaštiti okoliša (NN 110/07, NN 80/13, NN78/15)
16. Zakon o zaštiti na radu (NN 59/96,NN 94/96, NN 114/03, NN 86/08, NN 118/08, NN 75/09 , NN 143/12, NN 71/14, NN 118/14, NN154/14)
17. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 126/11, NN 143/13, NN 88/13, NN 96/15)
18. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 90/04, NN 38/08, NN 61/11, NN 61/11, NN 18/12, NN 124/15, NN 8/16)
19. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (NN 78/ 97,NN 92/97, NN 65/05 )
20. Kodeks medicinske etike (NN 55/08,NN139/15)
21. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite i socijalne skrbi (NN 124/11)
22. Zakon o liječništvu (NN 121/03,NN 117/08)
23. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, NN 37/08)
24. Zakon o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu ( NN 85/06, NN 67/08, NN 139/10)
25. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, NN 55/13, NN 153/13, NN 41/16)
26. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom ( NN 137/09)
27. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 111/09, NN 100/11, NN 139/14, NN116/15, NN 62/16, NN 69/16, NN 6/17, NN 31/17)
28. Zakon o medicinskim proizvodima (NN 67/08, NN 124/11, NN 76/13)
29. Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi (NN 73/12)
30. Zakon o sanitarnoj inspekciji (NN 113/08, NN 88/10)
31. Mreža zdravstvene zaštite (NN 98/09, NN 14/10, NN 81/10, NN 64/11, NN 103/11, NN 110/11, NN 141/11, NN 61/12, NN 101/12, NN 31/3, NN 113/15)
32. Uredba o javnoj nabavi (NN 04/09, NN 97/09, NN 10/12, NN 69/17)
33. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)
34. Pravilnik o PDV-u (NN 149/09, NN 89/11, NN 29/12, NN 64/12, NN 146/12, NN 79/13, NN 85/13, NN 160/13, NN 35/14, NN157/14, NN130/15, NN 128/17)
35. Zakon o platnom prometu (NN 133/09, NN 136/12)
36. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (NN 02/11, NN 14/13)
37. Ovršni zakon (NN 112/12, NN25/13, NN 93/14, NN 73/17)
38. Zakon o prestanku važenja zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 139/10)
39. Zakon o fiskalnoj odgovornosti ( NN 139/10, NN 19/14)
40. Plan razvoja javnog zdravstva za razdoblje 2011-2015. God. (NN 49/11)
41. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/11, NN 106/12, NN 130/13, NN19/15, NN119/15)
42. EN ISO 9001:2015
43. EN ISO 14001:2015
44. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi ( NN 65/2017)
45. Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 69/2017)
46. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13; 64/15; 104/17)
47. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017)
48. Zakon o vodama (NN 153/09; 130/11; 56/13; 14/14)
49. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13; 151/14; 78/15; 61/16)
50. Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)
51. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13; 140/15)
52. Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN 86/10; 7/11; 74/13)
53. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN 48/15)
54. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13)
55. Uredba (ez) br. 852/2004 europskog parlamenta i vijeća o higijeni hrane ( EZ br. 852/2004;1019/08;219/09)
56. Uredba komisije (ez) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu (EZ br. 2073/2005;1441/07;365/10;1086/11;209/13;1019/13;217/14;2285/2015; 1495/17)
57. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13; 14/14;56/15)
58. Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/122; NN 88/14)
59. Zakon o kemikalijama (NN 18/13)
60. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN 99/13)
61. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13; 73/17)
62. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 23/14; 51/14;121/15; 132/15; 117/17)
63. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15)
64. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15; NN 78/16; 116/17)
65. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05; 39/09)
66. Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. Godine (NN 3/17)
67. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
68. Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/14)
69. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11; 47/14; 61/17)
70. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08)
71. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/0; 41/08; 78/15)