O NAMA

ZAVOD ZA JAVNO ZDRAVSTVO ZAGREBAČKE ŽUPANIJE

ZAKONSKI PROPISI

DATUM OBJAVE: 12/ 07/ 2019- kategorija: O NAMA

 

 

 

 

 

Vanjska i zakonska regulativa
 1. 1. Zakon o zdravstvenoj zaštiti (NN 100/18)
 2. 2. Zakon o zaštiti zraka (NN 130/11, 47/14, 61/17, 118/18)
 3. 3. Zakon o zaštiti pučanstva od zaraznih bolesti ( NN 79/07, 113/08, 43/09, 130/17)
 4. 4. Zakon o zaštiti prava pacijenata (NN 169/04, 37/08)
 5. 5. Zakon o zaštiti okoliša (NN 80/13, 153/13, 78/15, 12/18, 118/18)
 6. 6. Zakon o zaštiti od buke (NN 30/09, 55/13, 153/13, 41/16, 114/18)
 7. 7. Zakon o zaštiti na radu (NN 71/14, 118/14, 154/14 , 94/18, 96/18)
 8. 8. Zakon o vodi za ljudsku potrošnju (NN 56/13, 64/15, 104/17, 115/18)
 9. 9. Zakon o vodama (NN 66/19)
 10. 10. Zakon o ustanovama (NN 76/93, NN 29/97, NN 47/99, NN 35/08)
 11. 11.Zakon o suzbijanju zlouporabe droga (NN 107/01, 87/02, 163/03, 141/04, 40/07, 149/09, 84/11, 80/13, 39/19)
 12. 12. Zakon o službenim kontrolama koje se provode sukladno propisima o hrani, hrani za životinje, o zdravlju i dobrobiti životinja (NN 81/13 , 14/14, 56/15, 32/19)
 13. 14. Zakon o radu (NN 93/14, 127/17)
 14. 15. Zakon o računovodstvu (NN 78/15, 134/15, 120/16, 116/18)
 15. 16. Zakon o prestanku važenja zakona o zdravstvenom osiguranju zaštite zdravlja na radu (NN 139/10)
 16. 17. Zakon o porezu na dodanu vrijednost (NN 73/13, 99/13, 148/13, 153/13, 143/14, 115/16, 106/18)
 17. 18. Zakon o porezu na dobit (NN 177/04, 90/05, 57/06, 146/08, 80/10, 22/12, 148/13, 143/14, 50/16, 115/16, 106/18)
 18. 19. Zakon o platnom prometu (NN 66/18)
 19. 20. Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13, 73/17, 14/19)
 20. 21. Zakon o obveznom zdravstvenom osiguranju (NN 80/13, 137/13)
 21. 22. Zakon o obveznim odnosima (NN 35/05, 41/08, 125/11, 78/15, 29/18)
 22. 23. Zakon o medicinskim proizvodima (NN 76/13)
 23. 24. Zakon o liječništvu (NN 121/03, 117/08)
 24. 25. Zakon o kvaliteti zdravstvene zaštite (NN 118/18)
 25. 26. Zak on o kemikalijama (NN 18/13, 115/18)
 26. 27. Zakon o javnoj nabavi (NN 120/16)
 27. 28. Zakon o hrani (NN 81/13, 14/14, 30/15, 115/18)
 28. 29. Zakon o higijeni hrane i mikrobiološkim kriterijima za hranu (NN 81/13, 115/18)
 29. 30. Zakon o fiskalnoj odgovornosti (NN 111/18)
 30. 31. Zakon o državnom inspektoratu (NN 115/18)
 31. 32. Zakon o doprinosima (NN 84/08, 152/08, 94/09, 18/11, 22/12, 144/12, 148/13, 41/14, 143/14, 115/16, 106/18)
 32. 33. Zakon o djelatnostima u zdravstvu (NN 87/09)
 33. 34. Uredba o standardu kakvoće voda (NN 73/13, 151/14, 78/15, 61/16, 80/2018)
 34. 35. Uredba o sastavljanju i predaji izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila ( NN 78/11, NN 106/12, NN 130/13, NN19/15, NN119/137. 5)
 35. 36. Uredba o prestanku važenja Uredbe o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi (NN 69/2017)
 36. 37. Uredba o kategorijama, vrstama i klasifikaciji otpada s katalogom otpada i listom opasnog otpada (NN 50/05, 39/09)
 37. 38. Uredba o kakvoći voda za kupanje (NN 51/14)
 38. 39. Uredba komisije (ez) br. 2073/2005 o mikrobiološkim kriterijima za hranu (EZ br. .2073/2005;1441/07;365/10;1086/11;209/13;1019/13;217/14;2285/2015; 1495/17)
 39. 40. Uredba (ez) br. 852/2004 europskog parlamenta i vijeća o higijeni hrane ( EZ br. 852/2004;1019/08;219/09)
 40. 41. Pravilnik o zaštiti radnika od rizika zbog izloženosti biološkim agensima pri radu (NN 155/08)
 41. 42. Pravilnik o uvjetima koje moraju ispunjavati ovlašteni laboratoriji (NN 78/97, 92/97, 65/05 )
 42. 43. Pravilnik o uvjetima i načinu stjecanja te provjere znanja o zaštiti od opasnih kemikalija (NN 99/13)
 43. 44. Pravilnik o učestalosti kontrole i normativima mikrobiološke čistoće u objektima pod sanitarnim nadzorom ( NN 137/09)
 44. 45. Pravilnik o specijalističkom usavršavanju doktora medicine (NN 111/09, 100/11, 139/14, 116/15, 62/16, 69/16, 6/17, 31/17, 31/17)
 45. 46. Pravilnik o sanitarno-tehničkim i higijenskim uvjetima bazenskih kupališta te o zdravstvenoj ispravnosti bazenskih voda (NN 107/122; NN 88/14)
 46. 47. Pravilnik o sadržaju i obliku obavijesti o pravu potrošača na jednostrani raskid ugovora sklopljenih na daljinu i ugovora sklopljenih izvan poslovnih prostorija (NN 72/14)
 47. 48. Pravilnik o prirodnim mineralnim, prirodnim izvorskim i stolnim vodama (NN 48/15)
 48. 49. Pravilnik o pripravničkom stažu zdravstvenih djelatnika (NN 02/11, NN 14/13)
 49. 50. Pravilnik o posebnim uvjetima za obavljanje djelatnosti uzimanja uzoraka i ispitivanja voda (NN 74/13, 140/15)
 50. 51. Pravilnik o porezu na dodanu vrijednost (NN 79/13, 85/13-ispravak, 160/13, 35/14, 157/14, 130/15, 1/17, 41/17, 128/17, 1/19)
 51. 52. Pravilnik o parametrima sukladnosti, metodama analize, monitoringu i planovima sigurnosti vode za ljudsku potrošnju te načinu vođenja registra pravnih osoba koje obavljaju djelatnost javne vodoopskrbe (NN 125/2017)
 52. 53. Pravilnik o ovlašćivanju službenih i referentnih laboratorija za hranu i hranu za životinje (NN 86/10, 74/13)
 53. 54. Pravilnik o nadzoru nad provedbom Zakona o javnoj nabavi ( NN 65/2017)
 54. 55. Pravilnik o minimalnim uvjetima u pogledu prostora, radnika i medicinsko- tehničke opreme za obavljanje zdravstvene djelatnosti (NN 90/04, 38/08, 61/11, 61/11, 18/12, 124/15, 8/16, 77/18)
 55. 56. Pravilnik o katalogu otpada (NN 90/15)
 56. 57. Pravilnik o gospodarenju otpadom (NN 117/17)
 57. 58. Pravilnik o gospodarenju medicinskim otpadom (NN 50/15, 56/19)
 58. 59. Pravilnik o dobroj laboratorijskoj praksi (NN 73/12)
 59. 60. Pravilnik o ambalaži i otpadnoj ambalaži (NN 88/15; NN 78/16; 116/17)
 60. 61. Ovršni zakon (NN 112/12, 25/13, 93/14, 55/16, 73/17)
 61. 62. Opći porezni zakon (NN 115/16, 106/18)
 62. 63. Odluka o donošenju plana gospodarenja otpadom republike Hrvatske za razdoblje 2017.-2022. Godine (NN 3/17)
 63. 64. Mreža zdravstvene zaštite (NN 101/2012, 31/13, 113/15, 20/18)
 64. 65. Međunarodni računovodstveni standardi
 65. 66. Kolektivni ugovor za djelatnost zdravstva i zdravstvenog osiguranja (NN 29/18, 35/19)
 66. 67.Kodeks medicinske etike i deontologije (NN 55/08,139/15)
 67. 68. EN ISO 9001:2015 / EN ISO 14001:2015