NN 50/2019 (17.5.2019.), JAVNI NATJEČAJ - Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Urbroj: 01-19-185 od 15. V. 2019.    (3008)

Na temelju Plana Ministarstva zdravstva za prijem pripravnika korištenjem potpora za zapošljavanje putem Hrvatskog zavoda za zapošljavanje (klasa: 023-03/19-01/99, urbroj: 534-01/8-19-14 od 18. 4. 2019.), Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije objavljuje

JAVNI NATJEČAJ

za izbor kandidata za radna mjesta:

1. sanitarni inženjer – pripravnik – preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva (VŠS) – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva (VŠS), napredna razina korištenja računala, poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola B-kategorije.

2. sanitarni tehničar – pripravnik – sanitarni tehničar (SSS) – 1 izvršitelj/ica.

Stručni uvjeti:

– SSS za zanimanje sanitarnog tehničara, osnovna razina korištenja računala, poznavanje engleskog jezika, vozačka dozvola ­B-kategorije.

Navedena zapošljavanja se provode putem mjere Hrvatskog zavoda za zapošljavanje – potpora za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (www.mjere.hr), te se svi ugovori o radu sklapaju na određeno vrijeme (zbog obavljanja pripravničkog staža od 1 godine).

U prijavi na javni natječaj potrebno je navesti osobne podatke podnositelja prijave (ime, prezime, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona i adresu elektroničke pošte).

Prijavi treba priložiti:

– životopis,

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik osobne iskaznice ili vojne iskaznice ili putovnice ili domovnice)

– preslik diplome, odnosno svjedodžbe, ovisno o traženoj stručnoj spremi,

– elektronički zapis ili potvrdu o podacima evidentiranim u matičnoj evidenciji Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje i/ili neovjeren preslik radne knjižice (preslik svih stranica radne knjižice na kojima postoje upisani podaci i sve stranice gdje se nalaze podaci o zaposlenju i stažu),

– uvjerenje HZZ-a o prijavi i evidenciji prema Zakonu o poticanju zapošljavanja.

Osim navedenih uvjeta osoba treba ispunjavati i uvijete mjere potpore za zapošljavanje za stjecanje prvog radnog iskustva/pripravništva (www.mjere.hr), tj. Ovu mjeru mogu koristiti:

– nezaposlene osobe bez staža osiguranja u obrazovnoj razini iz područja obrazovanja, zdravstva, socijalne skrbi i kulture prijavljeni u evidenciji nezaposlenih.

Na javni natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova.

Rok za podnošenje prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama. Prijave se podnose na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Mokrička 54, 10290 Zaprešić, s naznakom »Za natječaj pripravnici« osobno ili poštom. Nepotpune ili zakašnjele prijave neće se razmatrati.

Izabrani izvršitelji započeti će pripravništvo po dobivenoj pozitivnoj ocjeni Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti uz prijavu je dužan priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi čl. 102. Zakon o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN br. 121/17) uz prijavu na javni natječaj, dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze iz čl. 103. st. 1. istog zakona – poveznica na internetsku stranicu Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti sukladno odredbi čl. 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN br. 157/13, 152/14, 39/18) dužan je priložit sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta kao i dokaz o utvrđenom statusu osobe sa invaliditetom.

Kandidat koji se poziva na pravo prednosti pri zapošljavanju sukladno odredbi članka 48.f Zakon o zaštiti vojnih i civilnih invalida rata (NN br. 33/92, 57/92, 77/92, 27/93, 58/93, 02/94, 76/94, 108/95, 108/96, 82/01, 103/03, 148/13), dužan je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, rješenje odnosno potvrdu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, te dokaza o tome na koji je način prestao radni odnos..

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije zadržava pravo provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata kao i poništenje natječaja. Pozivi radi provjere stručnih i radnih sposobnosti kandidata izvršiti će putem e-maila, a obavijesti vezane uz tijek natječaja te rezultati natječaja bit će objavljeni na web-stranici Zavoda http://zzjz-zz.hr/ te kandidati neće biti pojedinačno pisano obavješteni. Vrijeme održavanja provjere stručnih i radnih sposobnosti dostaviti će se kandidatima najmanje 5 dana ranije prije provjere. Postupak provjere stručne sposobnosti i vještina provest će se praktičnom provjerom te stručnim razgovorom (intervju). Kandidat koji ne pristupi provjeri smatra se da je povukao prijavu i više se ne smatra kandidatom prijavljenim na javni natječaj.

Po pozitivnoj ocjeni Hrvatskog za voda za zapošljavanje sa izabranim kandidatom zaključiti će ugovor u kojem se utvrđuje radno mjesto za čiji se poslove provodi pripravnički staž. Tijekom trajanja pripravničkog staža, pripravnik ima pravo na pripravničku plaću koja iznosi 85% plaće radnoga mjesta, sukladno Uredbi o nazivima radnih mjesta i koeficijentima složenosti poslova u javnim službama i trošak prijevoza sukladno Odluci upravnog vijeća Hrvatskog zavoda za zapošljavanje.

Sukladno odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u svezi s obradom osobnih podataka i o slobodi kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na javni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni sa javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Zavod za javno zdravstvo
Zagrebačke županije