NN 21/2019 (1.3.2019.), NATJEČAJ - Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Urbroj: 01-19-81 od 28. II. 2019.    (1245)

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos:

1. laboratorijski tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– SSS za zanimanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara

– 1 godina radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad

– osnovna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme u Službi za mikrobiologiju.

2. laboratorijski tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– SSS za zanimanje zdravstveno-laboratorijskog tehničara

– 1 godina radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad

– osnovna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u Službi za mikrobiologiju.

3. voditelj tima za javno zdravstvo (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– diplomski sveučilišni studij medicine (VSS)

– specijalistički ispit iz javnog zdravstva, epidemiologije, školske medicine ili druga odgovarajuća specijalizacija iz djelatnosti Zavoda, sa znanstvenim stupnjem ili bez znanstvenog stupnja

– 2 godine specijalističkog radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad

– napredna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme u Službi za javno zdravstvo, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

4. voditelj specijalističkog tima (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– diplomski sveučilišni studij medicine (VSS)

– specijalistički ispit iz školske medicine/školske i adolescentne medicine, sa znanstvenim stupnjem ili bez znanstvenog stupnja

– 2 godine specijalističkog radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad

– napredna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu.

5. medicinska sestra/tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva/zdravstvenog usmjerenja VŠS, SSS za zanimanje medicinska sestra/ tehničar

– 1 godina radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad

– osnovna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u Službi za javno zdravstvo, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti.

6. voditelj higijensko-epidemiološkog tima (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– diplomski sveučilišni studij medicine (VSS)

– specijalistički ispit iz epidemiologije, sa znanstvenim stupnjem ili bez znanstvenog stupnja

– 2 godine specijalističkog radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad

– napredna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme u Službi za epidemiologiju.

Prijavi treba priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice ili domovnice, putovnice)

– preslike dokaza o ispunjavanju stručnih uvjeta natječaja (dokaz o traženoj stručnoj spremi, dokaz o položenom specijalističkom ispitu za radna mjesta pod rednim brojem 3, 4 i 6)

– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

– preslik odobrenja za samostalni rad (licence)

– preslik važeće vozačke dozvole.

Priloženi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da po izboru dokumente dostavi u izvorniku.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaze iz članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine, broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat po obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete ovog natječaja i za koje se ocijeni da u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, provesti provjeru stručnih i radnih sposobnosti (razgovor i /ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Mokrička ulica 54, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – ne otvarati«.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti ovaj natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Na temelju odredaba Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na interni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Zavod za javno zdravstvo
Zagrebačke županije