NN 13/2019 (6.2.2019.), NATJEČAJ - Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije

Urbroj: 01-19-49 od 4. XII. 2019.    (762)

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije objavljuje

NATJEČAJ

za prijem u radni odnos

1. sanitarni inženjer (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– diplomski sveučilišni studij ili preddiplomski sveučilišni studij sanitarnog inženjerstva (VSS, VŠS)

– 1 godina radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad

– napredna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme u Službi za epidemiologiju, tim Velika Gorica.

2. medicinska sestra/tehničar (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva/zdravstvenog usmjerenja (VŠS), SSS za zanimanje medicinska sestra/tehničar

– 1 godina radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad

– osnovna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u Službi za školsku i sveučilišnu medicinu, tim Vrbovec/Sveti Ivan Zelina.

3. prvostupnik sestrinstva (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij sestrinstva (VŠS)

– 1 godina radnog iskustva

– odobrenje za samostalan rad

– osnovna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika

– vozačka dozvola B-kategorije.

Ugovor se sklapa na određeno vrijeme u Službi za javno zdravstvo, mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti, tim Velika Gorica.

4. viši stručni referent – glavni knjigovođa (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomskog usmjerenja (VŠS), SSS ekonomskog usmjerenja

– 2 godine radnog iskustva

– napredna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme u Službi za gospodarske, pravne i opće poslove, mjesto rada Zaprešić.

5. voditelj Odjela za financijsko-računovodstvene poslove (m/ž) – 1 izvršitelj.

Uvjeti:

– diplomski sveučilišni studij, integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij, specijalistički diplomski stručni studij ekonomskog usmjerenja ili preddiplomski sveučilišni studij ili stručni studij ekonomskog usmjerenja (VSS, VŠS)

– 2 godine radnog iskustva

– napredna razina korištenja računala

– poznavanje engleskog jezika.

Ugovor se sklapa na neodređeno vrijeme u Službi za gospodarske, pravne i opće poslove, mjesto rada Zaprešić.

Prijavi treba priložiti:

– životopis

– dokaz o hrvatskom državljanstvu (neovjeren preslik osobne iskaznice ili domovnice, putovnice)

– preslike dokaza o ispunjavanju stručnih uvjeta natječaja (dokaz o traženoj stručnoj spremi)

– elektronički zapis ili potvrdu Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje o radnom stažu

– preslik odobrenja za samostalni rad (licence) za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2. i 3.

– preslik važeće vozačke dozvole za radna mjesta pod rednim brojem 1, 2. i 3.

Priloženi dokumenti mogu se dostaviti u neovjerenom presliku, uz obvezu izabranog kandidata da po izboru dokumente dostavi u izvorniku.

Kandidat koji ostvaruje pravo prednosti pri zapošljavanju dužan je u prijavi na natječaj pozvati se na to pravo i ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima, ako ispunjava uvjete iz natječaja.

Uz prijavu na natječaj dužan je priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i dokaze iz članka 35. Zakona o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (Narodne novine broj 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 137/09, 146/10, 55/11, 140/12, 19/13, 33/13, 148/13 i 92/14).

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije sklapanja ugovora o radu.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja i za koje se ocijeni da u najvećoj mjeri udovoljavaju uvjetima pojedinog radnog mjesta, provesti provjeru stručnih i radnih sposobnosti (razgovor i /ili pisana provjera znanja i drugih sposobnosti kandidata).

Nepotpune ili nepravovremene prijave neće se razmatrati.

Pisane prijave na natječaj s potrebnom dokumentacijom o ispunjavanju uvjeta iz natječaja podnose se na adresu: Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije, Mokrička ulica 54, 10290 Zaprešić, s naznakom: »Natječaj za zapošljavanje – ne otvarati«.

Rok za dostavu prijava je 8 dana od objave natječaja u Narodnim novinama.

Zavod za javno zdravstvo Zagrebačke županije pridržava pravo, djelomično ili u cijelosti, u svako vrijeme poništiti natječaj.

O rezultatima natječaja kandidati će biti pisano obaviješteni u roku od 8 dana nakon donošenja odluke o izboru.

Radni odnos se zasniva uz probni rad sukladno Pravilniku o radu Zavoda za javno zdravstvo Zagrebačke županije.

Na temelju odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodom kretanju takvih podataka, prijavom na natječaj kandidat daje privolu Zavodu za javno zdravstvo Zagrebačke županije za prikupljanje i obradu osobnih podataka navedenih u prijavi na interni natječaj te dostavljenoj dokumentaciji, u svrhu provedbe istog. Prijavom na natječaj kandidati su suglasni s javnom objavom osobnih podataka (ime i prezime) na internetskoj stranici Zavoda, a u svrhu obavještavanja o rezultatima natječaja.

Zavod za javno zdravstvo
Zagrebačke županije